Aangaan van overeenkomst

 1. De therapeut is slechts gehouden tot uitvoering van een opdracht nadat zij deze uitdrukkelijk mondeling en/of schriftelijk heeft aanvaard. Bij gebruikmaking een dienst van de therapeut door cliënt aanvaardt hij/zij impliciet deze algemene voorwaarden en stemt in met facturering van de betrokken diensten.
 2. Client sluit samen met de therapeut een overeenkomst voor behandeling. De behandeling wordt pas aangevangen nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend en voorzien van een dagtekening. 

 3. De therapeut behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren en zal indien dit het geval is de reden opgeven.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzage

 1. Zie privacyverklaring.

 

Tarieven, facturering en betaling

 1. Client kan de geldende tarieven vinden op de tarievenlijst op de website.
 2. Indien tariefwijzigingen plaatsvinden gelden deze ook voor bestaande cliënten.
 3. Bestaande cliënten worden hierop minimaal vier weken van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van de tariefwijzigingen.
 4. De betaling voor de sessies is bij voorkeur per bank. De factuur binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.
 5. Ook contante betalingen zijn mogelijk, direct na afloop van de sessie
 6. Pinnen is niet mogelijk.

 

Annulering

 1. Annulering is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak.
 2. Indien de cliënt binnen 24 uur voor de afspraak annuleert wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
 3. Indien de cliënt zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 4. Indien de cliënt tot 15 minuten na de aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie voortgezet tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht. (Uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van de cliënt om)
 5. Indien de therapeut een afspraak wil verzetten zal zij dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

 

Aansprakelijkheid

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

Algemeen

 1. De cliënt past interventies waarvan hij/zij heeft kennisgenomen onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt geleerd zijn worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 2. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.

Aangesloten bij:

TCZ logoTCZ logoTCZ logo